Kraków, 05.09.2017 r.

 

Dotyczy wyboru wykonawcy na organizację cyklu czterech wydarzeń pn. „Święty z Wadowic – Jan Paweł II – Widowisko multimedialne.” W związku z realizacją projektu pn. „Święty z Wadowic – Jan Paweł II – Widowisko multimedialne.” w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.2. Organizacja wydarzeń kulturalnych do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie przeprowadzone zostało w ramach zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 23.08.2017 r. opublikowane zostało przez Zamawiającego Fundacja Pełni Kultury, ul. Czerwone Maki 45 lok/ 96, 30-392 Kraków, NIP 6762495782, REGON 362979437 na stronie internetowej http://pelnikultury.pl/

 

W TOKU OCENY OFERT ZAMAWIAJĄCY WYBRAŁ WYKONAWCĘ:

Śląska Agencja Reklamy i Marketingu ul. Piotrowicka  93a/12, 40-724 Katowice.