W związku z realizacją projektu pn. „Święty z Wadowic – Jan Paweł II” w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.2. Organizacja wydarzeń kulturalnych Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie rozeznania rynku.

 

Zamawiający zaprasza do składania ofert na usługę opracowania, druku i dostarczenia materiałów promocyjnych „Święty z Wadowic – Jan Paweł II – Widowisko multimedialne”

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe